CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  8        |       Issue -  1
Online since  Friday, Mar 30, 2018
Accessed  5001   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Jithin Thomas Parel, Deepika C Khakha, YPS Balhara
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00001.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   220  (html)       Private Access
Authors:   Heera Jayasheela
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00010.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   171  (html)       Private Access
Authors:   Ankita Manral, Bharat Pareek, Rupinder Kaur
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00011.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   192  (html)       Private Access
Authors:   Meenakshi, Bharat Pareek, Rupinder Kaur
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00012.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   176  (html)       Private Access
Authors:   Kalpana Ramesh. K.
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00013.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   176  (html)       Private Access
Authors:   Suchismita Pahantasingh, Aswani Kumar Behera, Basundhara Samal, Sikha Priyadarsini Sahu
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00014.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   217  (html)       Private Access
Authors:   Amruta M. Bagwe
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00015.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   116  (html)       Private Access
Authors:   Praveen Kumar S.N, Ambika K, . Sheela Williams
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00016.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   142  (html)       Private Access
Authors:   Shaila Panchal, Namita Batra
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00017.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   142  (html)       Private Access
Authors:   Rubi Pradhan, Krishna Samantaray, Bandana Pradhan, Ayesha Mohapatra, Dharitri Priyadarsini Sahoo, Biswambar Biswajit Sahoo, Bisakha Manjari Parida, Banjit Behera
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00018.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   141  (html)       Private Access
Authors:   Sayali Devidas Dambhe, Muniyandi S
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00019.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   144  (html)       Private Access
Authors:   Kaushal Patidar
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00002.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   128  (html)       Private Access
Authors:   . Maniraju, Chandra shekar M, . Sheela Williams
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00020.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   142  (html)       Private Access
Authors:   Dona Thomas, Diana Lobo
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00021.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   113  (html)       Private Access
Authors:   Parmjit Kaur, Jibin Varghese
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00022.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   115  (html)       Private Access
Authors:   M. Kavitha
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00023.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   116  (html)       Private Access
Authors:   Sharma Priya, Maheswari Sudha, Kumari Mukesh
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00024.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   107  (html)       Private Access
Authors:   Shruthi Keerthi.G, Malathi. K, . Sangamesh Nidagundi
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00025.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   134  (html)       Private Access
Authors:   Shubhangi Pangam, Preeti Maria Menezes
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00026.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   105  (html)       Private Access
Authors:   Megha Sharma, Gopichandran L. , Sibi Riju, Achal Kumar Srivastava
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00027.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   208  (html)       Private Access
Authors:   Hideaki Yanagisawa
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00028.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   146  (html)       Private Access
Authors:   Priya. S, Latha Venkatesan
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00029.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   108  (html)       Private Access
Authors:   Vivitha S. Pinto, Pushpaveni N. P
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00003.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   204  (html)       Private Access
Authors:   Hephzibah Samuel Kirubaraj, NaliniJeyavanth Santha
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00030.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   108  (html)       Private Access
Authors:   Swapna Mary A, Maheswari Jaikumar
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00031.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   99  (html)       Private Access
Authors:   Jyoti Bhardwaj, Rashmi Choudhary, Poonam Sharma
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00032.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   . Minu Sharma, . Gurpreet Kaur, . Jhag Devi Pun, Ms. Jyoti Shukla,. Lalita Thakur, . Monika Sharma, . Mandip, Manpreet Kaur, . Mary Sonowal, . Manjot Kaur, . Rupashree Das Gupta
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00033.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   71  (html)       Private Access
Authors:   Sonia Karen, Liz Sequera
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00034.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   65  (html)       Private Access
Authors:   Liveena Oustrin, . Betcy K Jayims
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00035.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   84  (html)       Private Access
Authors:   Lillykutty M. J, Rebecca Samson
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00036.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   146  (html)       Private Access
Authors:   Vijayalakshmi K
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00004.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   144  (html)       Private Access
Authors:   Pooja joshi, Sangita Singh
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00005.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   145  (html)       Private Access
Authors:   Sheena Bhatia, Geeta Bhardwaj
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00006.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   121  (html)       Private Access
Authors:   Ashok Kumar Sharma
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00007.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   137  (html)       Private Access
Authors:   Aparnna T Jose, Greeda Alexander, Anuradha Bose, Visalakshi Jeyaseelan
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00008.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   136  (html)       Private Access
Authors:   R R Kavitha, S Kamalam
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00009.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   99  (html)       Private Access


Visitor's No. :   143068