CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  8        |       Issue -  2
Online since  Wednesday, Jun 20, 2018
Accessed  1778   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Jasinder Pal Kaur, Devi C. G, Seema Aggarwal, Kushanpreet Kaur
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00037.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   Anandhukrishnan T. G, Anjali Sivan, Difna Baiju K, Lavanya Raj R S, Sangeetha. S, Saritha S, Betcy K Jayims
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00046.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   97  (html)       Private Access
Authors:   Keval Patel, Anjali Patel, Priyanka Parmar, Archita Patel, Reepal Parmar
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00047.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Shalini, Rashmi Choudhary
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00048.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   Mandeep Kaur Dhaliwal, Rashmi Choudhary, Poonam Sharma
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00049.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   92  (html)       Private Access
Authors:   Vaishali Paswan
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00050.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   84  (html)       Private Access
Authors:   Sharma Priya, Malik Sujeeta
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00051.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Nancy Chandra Priya. P
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00052.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Anu Mathew, Jaya Mathew
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00053.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   83  (html)       Private Access
Authors:   Smita Sunil Gawade
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00054.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   78  (html)       Private Access
Authors:   Shanthi Ramasubramaniam, Vijayalakshmi Gopalan Nair, Grace Angeline
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00055.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   89  (html)       Private Access
Authors:   Ambica. C, Viruben H Bhudia, Shashikala J. Maheshwari, Kiran A. Raval
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00038.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Sarika Yadav
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00057.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   68  (html)       Private Access
Authors:   P. L. Murugalakshmi
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00058.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   64  (html)       Private Access
Authors:   Indu Rathore
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00059.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   54  (html)       Private Access
Authors:   Pramod Saharan
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00060.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   47  (html)       Private Access
Authors:   Parvaneh Asgari, Mahmoud Shiri, Fatemeh Bahramnezhad
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00039.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   46  (html)       Private Access
Authors:   Muniyandi. S, Komathi. V
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00040.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   46  (html)       Private Access
Authors:   Awale Pratiksha, Bathe Himanshu, Betal Hina, Bhaisare Pratiksha, Bike Rahul, Dhawale Sima, D’silva Shereyle, Fendar Payal, Hanokh. J. Chakranarayan, Sneha R. Dubey
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00041.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   101  (html)       Private Access
Authors:   Ruhi Varghese, Swamy PGN, Jigisha Chaudhari
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00042.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   55  (html)       Private Access
Authors:   Preethy Jawahar, Soney M Varghese, Sheela Shenai N A
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00043.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   54  (html)       Private Access
Authors:   M. Marie Rosy
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00044.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   49  (html)       Private Access
Authors:   Poonam Kumari, Jeen Mexina Settipalle, Amiteshwar Kaur
DOI: 10.5958/2349-2996.2018.00045.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   48  (html)       Private Access


Visitor's No. :   157219